Follow

RT @adinaren_@twitter.com

Katastrofal beslutning. DR lukker @DRDetektor@twitter.com, fordi “danskerne godt ved, der findes fake news, og der skal bruges penge på udvikling af podcast”. Det er en fucking joke.

🐦🔗: twitter.com/adinaren_/status/1

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!