Follow

JEG STILLER OP SOM STATSMINISTERKANDIDAT

Min politik? Ganske simpel:

- Stort EDB-kørekort til alle politikere der ikke ryger
- Alex Vanopslagh må ikke længere gå i blå skjorter
- CEPOS registreres som terrororganisation
- Fjern alle heterorettigheder

· · Web · 0 · 1 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!