Follow

Første september overtager vi vores nye hus og hver morgen vågner jeg og tænker "GI' MIG MIT HUS!!!".

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!