Follow

At købe en Tesla fordi det er den bedste elbil er lidt ligesom at købe en “Make America Great Again”-kasket, fordi det er den bedste kasket.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!