Follow

Scrum er et pyramidespil skabt af dem, der producerer post-its.

@kenneth
Hmm, I pyramidespil kan man selv være heldig at tjene... Jeg er vist blevet snydt... 😔

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!