Follow

Opfind lakridsvandpiben og se Socialdemokratiet og resten af højrefløjen implodere over tabet af DANSK KULTUR.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!