Follow

Jeg mangler at lave min / , så her kommer den:

Jeg arbejder til daglig som engineering manager hos Spotify (dog starter jeg på 6 måneders barsel i næste uge)

For tiden bor jeg i Frankfurt am Main, men flytter tilbage til Danmark lige om lidt.

Jeg bruger det meste af min tid på min søn, læse teknologifilosofi og kigge på fugle.

Hvis du sælger et smukt hus i Odense, vil jeg gerne købe det. Tak.

· · Web · 0 · 1 · 10
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!