Vi har haft samme eksterne leverandør af e-bøger i al den tid jeg har arbejdet for forlaget. Jeg ved ikke hvor mange gange jeg har sagt "ikke erstatte specialtegn med entities, vi har opfundet UTF-8 af en grund". Som regel går det så bedre i en periode, så jeg glemmer det har været en issue tidligere. Og så åbner man en ny sending e-bøger og bliver mødt af ... dette ...

Follow

@infonauten antal gange det har drillet som webhøker i Danmark: uendeligt 🥲

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!