Follow

har været at fylde badebassinet med vand inden jeg kørte på arbejde, og komme hjem til glade, legende børn 🥰 (omend noget kolde allerede 😂)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!