Follow

Protip: hvis du laver rabarbersaft og tænker “jeg bruger altså ikke et viskestykke til at lade det løbe igennem, det sviner for meget, kaffefiltrer må være det samme”, så kan du godt tro om igen 🤷‍♂️

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!