Follow

Fik endelig en løbetur presset ind, og samtidig smidt slutningen af turen ved bybadet. Balsam for sjælen! 🥰

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!