Blokerings anbefaling 🤡 👇

Tjek din følger liste for om du bliver fulgt af FollowBot (konto) fra d-fens.systems (domæne) og bloker evt. kontoen / domænet med følgende begrundelse fra STUX:

"The following domain: "d-fens.systems" went live a little while back and when checking out the instance it has 2 accounts. The admin(that follows known racists in the Fedi) and a 'FollowBot' that automatically follows as much accounts as possible."

FollowBot følger pt. 61.330.

Boost gerne 🙂 #dkmastodon

Så er FollowBot oppe på at følge 61.712. De sidste 382 er kommet til på under 1½ time. Det er næppe noget godt som dens skaber - som følger flere kendte racister - skal bruge dette til.

Follow

@tbhdk hov, den havde da også sneget sig ind hos mig…

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!